HAIL..........44.11, 128.23, 133.28, 189.25, 189.25, 200.34, 228.21, 271.25, 276.19, 311.36, 343.6, 344.13, 607.25
HAILCANNON..........174.22
HAILED..........324.8, 590.16, 596.5, 613.1
HAILFELLOW..........39.32, 447.30
HAILIES..........435.30
HAILING..........62.36, 379.32
HAILS..........415.34
HAILSOHAME..........326.18
HAILSTORMS..........392.28
HAILTH..........91.28
HAILY..........616.32
HAINE..........416.1
HAINT..........191.13
HAIR..........8.34, 26.8, 44.1, 65.6, 69.8, 87.22, 87.28, 101.36, 106.27, 141.13, 146.25, 157.32, 186.34, 194.32, 203.24, 204.8, 205.21, 206.29, 207.2, 305.19, 305.19, 328.5, 332.16, 333.17, 344.11, 363.26, 368.32, 393.26, 396.10, 416.29, 426.10, 430.23, 457.11, 459.10, 460.27, 468.30, 472.4, 486.24, 495.19, 527.16, 556.17, 563.17, 566.17, 578.28, 619.21, 627.30
HAIR'S..........28.33, 420.10
HAIRAFALL..........140.25
HAIRBROW..........12.8
HAIRCLIP..........210.22
HAIRCUT..........240.34
HAIRDUCTOR..........492.22
HAIRES..........489.3
HAIRFLUKE..........23.25
HAIRHOREHOUNDS..........531.25
HAIRING..........313.17, 464.23
HAIRMAIERIANS..........345.1
HAIRMEJIG..........146.2
HAIRPIN..........211.12
HAIRPINS..........144.17, 312.21
HAIRS..........43.30, 65.3, 84.23, 149.28, 169.13, 483.34, 516.14, 535.30
HAIRSHIRT..........387.5
HAIRTRIGGER..........540.30
HAIRWEED..........512.25
HAIRWIGGER..........491.30
HAIRWIGS..........221.28
HAIRWIRE..........169.4
HAIRY..........8.27, 71.15, 93.7, 137.22, 454.19, 455.13, 511.22, 616.14, 621.24
HAIRYDARY..........303.26
HAIRYDITTARY..........410.2
HAIRYFAIR..........134.27
HAIRYG..........396.16
HAIRYMAN..........14.36, 425.34
HAIRYPARTS..........373.17
HAIRYTOP..........483.19
HAJIZFIJJIZ..........347.19
HAKE'S..........180.30
HAKEMOUTH..........263.2
HAKUSAY..........36.4
HAL..........234.4, 358.20, 440.36, 535.5
HALAS..........77.35
HALD..........63.36, 481.5, 598.3
HALE..........14.1, 418.35, 577.3, 583.28
HALED..........85.26, 604.10
HALEMERRY..........488.32
HALF..........5.26, 10.8, 10.10, 10.14, 10.20, 43.18, 53.26, 59.4, 65.18, 87.36, 101.31, 114.3, 116.3, 116.4, 125.19, 129.16, 137.35, 141.4, 161.11, 174.11, 191.26, 200.27, 201.32, 205.31, 207.17, 269.11, 281.25, 285.25, 292.27, 335.26, 372.8, 386.17, 387.3, 388.21, 389.34, 390.17, 394.5, 405.33, 406.1, 436.8, 443.18, 446.19, 451.3, 452.3, 452.36, 470.25, 470.32, 475.6, 475.6, 487.15, 489.4, 503.20, 509.31, 516.15, 517.25, 531.4, 544.36, 566.7, 567.3, 583.30, 588.4, 596.30
HALF-HALTED..........121.7
HALFA..........497.33
HALFAHEAD..........494.24
HALFALOAFONWASHED..........159.27
HALFBEND..........578.20
HALFBIT..........312.14
HALFBROTHER..........489.28
HALFCENTRE..........106.36
HALFCOUSIN..........422.17
HALFCROWN..........329.29
HALFDREAMT..........307.12
HALFKNEED..........91.34
HALFMOON..........59.1, 375.12
HALFPAST..........41.29
HALFPENCE..........414.1
HALFPRICE..........530.1
HALFPRICERS..........375.25
HALFSINSTER..........51.18
HALFSOVEREIGN..........221.8
HALFVIEWED..........329.16
HALFWIFE..........532.15
HALIBUT..........382.6
HALIBUTT..........23.32
HALIFSKIN..........367.33
HALIODRAPING..........509.22
HALK..........426.18
HALL..........28.1, 57.34, 106.12, 237.27, 354.18, 364.22, 377.16, 379.34, 405.25, 421.12, 497.25, 510.14, 511.12, 602.13
HALLALL..........499.8
HALLAW..........553.22
HALLE..........498.7
HALLED..........613.2
HALLES..........549.15
HALLEY..........90.4
HALLEY'S..........54.8
HALLHAGAL..........107.36
HALLIDAY..........264.4
HALLIDAY'S..........573.2
HALLIGAN..........622.22
HALLMARK..........137.25
HALLMIRKS..........78.8
HALLOW..........25.14
HALLOWE'EN..........49.24
HALLOWED..........122.8
HALLS..........49.9, 64.5, 74.9, 215.36
HALLTHUNDERED..........547.28