YORKE..........485.12
YORKERS..........583.36
YORN..........314.32
YORUYUME..........231.10
YOSE..........365.24
YOU..........4.16, 4.16, 4.25, 7.13, 10.26, 10.31, 11.5, 11.35, 12.16, 12.16, 13.6, 16.5, 16.6, 16.6, 16.7, 16.12, 16.14, 16.16, 16.25, 16.32, 17.16, 17.18, 18.15, 18.15, 18.17, 18.18, 18.36, 19.33, 19.34, 19.35, 20.13, 20.21, 20.26, 24.13, 24.13, 24.14, 24.24, 24.28, 24.32, 25.1, 25.2, 25.3, 25.5, 25.7, 25.8, 25.10, 25.11, 25.12, 25.18, 25.20, 25.21, 25.22, 25.28, 25.30, 25.33, 25.34, 25.36, 26.2, 26.4, 26.7, 26.10, 26.11, 26.14, 27.2, 27.8, 27.14, 27.22, 27.24, 27.25, 27.34, 27.35, 28.2, 28.10, 28.12, 28.31, 28.33, 29.10, 29.31, 32.4, 34.9, 34.10, 35.15, 36.33, 37.13, 37.25, 39.10, 40.24, 44.17, 44.18, 45.1, 45.19, 47.18, 48.1, 53.32, 54.7, 54.7, 54.19, 54.20, 55.2, 59.29, 59.30, 60.9, 60.14, 61.6, 62.8, 64.27, 65.3, 65.20, 65.33, 66.35, 66.35, 67.2, 67.22, 67.23, 67.24, 69.8, 69.9, 69.13, 70.10, 70.18, 70.34, 73.8, 76.19, 76.19, 77.27, 79.20, 80.29, 80.31, 80.31, 80.32, 81.10, 82.13, 82.27, 82.29, 82.32, 82.35, 82.36, 83.1, 83.3, 83.23, 83.24, 83.25, 83.28, 88.19, 88.36, 89.28, 90.13, 90.19, 90.33, 93.19, 94.23, 94.33, 95.5, 96.17, 96.35, 105.13, 106.7, 109.30, 111.16, 111.28, 111.32, 112.3, 112.3, 112.3, 112.4, 113.24, 113.25, 113.35, 114.26, 115.3, 115.5, 115.6, 115.19, 115.20, 116.9, 117.8, 117.31, 118.8, 118.14, 118.17, 119.29, 122.15, 122.19, 124.26, 125.12, 125.23, 126.2, 128.23, 130.34, 131.27, 132.18, 132.18, 133.2, 137.4, 137.20, 137.21, 138.17, 138.23, 140.19, 140.21, 140.22, 140.23, 140.29, 140.35, 142.7, 143.33, 143.33, 143.34, 143.35, 143.35, 143.35, 143.36, 144.7, 144.19, 144.19, 144.20, 144.22, 144.34, 144.36, 144.36, 145.3, 145.9, 145.10, 145.12, 145.12, 145.15, 145.15, 145.17, 145.18, 145.24, 145.26, 145.34, 145.35, 146.2, 146.2, 146.3, 146.6, 146.17, 146.18, 146.21, 146.28, 146.34, 146.36, 147.26, 147.33, 147.35, 147.35, 147.36, 148.3, 148.6, 148.11, 148.16, 148.22, 148.25, 148.25, 148.27, 148.33, 149.7, 149.10, 149.11, 149.12, 149.12, 149.13, 149.16, 149.16, 149.19, 149.20, 149.25, 149.30, 149.36, 149.36, 150.2, 150.3, 150.5, 151.35, 152.8, 152.11, 152.12, 153.35, 154.3, 154.3, 154.4, 154.9, 154.11, 154.12, 154.14, 154.23, 154.24, 154.26, 154.27, 154.27, 154.28, 154.32, 155.2, 155.11, 155.18, 155.19, 155.20, 158.30, 158.31, 159.15, 159.22, 159.24, 160.22, 160.23, 160.25, 160.33, 160.34, 161.11, 161.30, 161.33, 161.34, 161.36, 162.1, 162.17, 162.17, 162.33, 163.1, 163.8, 163.10, 163.11, 163.33, 165.11, 165.14, 167.9, 167.21, 167.27, 167.31, 170.17, 170.31, 172.5, 172.6, 172.27, 173.1, 173.3, 174.12, 174.14, 180.11, 180.30, 180.31, 181.14, 183.4, 183.15, 185.8, 187.5, 187.29, 187.31, 187.34, 187.34, 187.35, 187.35, 187.36, 188.1, 188.5, 188.5, 188.6, 188.9, 188.12, 188.12, 188.14, 188.16, 188.18, 188.19, 188.22, 188.26, 188.33, 188.33, 188.34, 188.36, 189.2, 189.4, 189.12, 189.20, 189.22, 189.29, 189.30, 190.3, 190.4, 190.4, 190.5, 190.5, 190.6, 190.6, 190.7, 190.10, 190.11, 190.14, 190.18, 190.18, 190.22, 190.23, 190.25, 190.26, 190.28, 191.1, 191.1, 191.3, 191.3, 191.12, 191.29, 191.31, 191.32, 192.8, 192.11, 192.12, 192.12, 192.13, 192.15, 192.16, 192.16, 192.17, 192.19, 192.20, 192.25, 192.25, 192.26, 192.27, 192.28, 192.32, 193.1, 193.4, 193.10, 193.10, 193.13, 193.16, 193.23, 193.27, 193.28, 193.28, 193.33, 193.34, 193.36, 194.12, 194.12, 194.14, 196.4, 196.6, 196.6, 196.7, 196.9, 196.23, 196.23, 197.26, 198.1, 198.7, 198.10, 198.19, 198.20, 198.22, 198.23, 199.25, 199.25, 199.26, 199.30, 200.7, 200.10, 200.11, 200.21, 200.30, 201.2, 201.3, 201.28, 202.20, 203.9, 203.17, 203.17, 203.22, 204.27, 204.27, 204.28, 204.28, 204.31, 204.34, 205.10, 205.13, 205.23, 205.23, 205.25, 205.27, 206.7, 206.14, 206.16, 206.16, 206.21, 206.26, 207.21, 207.30, 207.30, 207.30, 207.35, 208.3, 208.32, 208.34, 209.17, 211.36, 212.4, 212.21, 212.23, 212.27, 212.29, 213.11, 213.11, 213.11, 214.5, 214.7, 214.8, 214.8, 214.15, 214.18, 214.20, 214.28, 214.32, 214.34, 215.7, 215.18, 215.32, 223.12, 223.13, 223.13, 223.14, 223.23, 223.24, 224.14, 224.29, 225.22, 226.11, 229.4, 232.2, 232.21, 232.22, 232.22, 232.35, 233.8, 233.18, 234.26, 234.30, 235.11, 235.14, 236.1, 236.16, 237.16, 237.19, 237.20, 237.21, 237.24, 237.24, 237.25, 237.25, 237.25, 238.4, 238.14, 238.14, 238.15, 238.16, 238.18, 238.22, 238.35, 239.6, 240.1, 240.2, 242.26, 245.23, 245.26, 245.28, 245.29, 248.3, 248.3, 248.5, 248.10, 248.12, 248.17, 248.19, 248.29, 248.36, 249.13, 249.17, 249.27, 250.5, 250.7, 250.19, 250.24, 250.24, 250.30, 251.2, 252.12, 252.27, 253.13, 253.14, 254.21, 254.23, 254.24, 255.22, 256.1, 256.35, 257.16, 257.16, 257.23, 258.15, 263.29, 264.26, 265.18, 269.13, 269.14, 270.22, 270.27, 270.28, 271.6, 271.12, 271.16, 272.9, 272.14, 272.14, 272.15, 272.22, 273.6, 275.17, 278.11, 279.12, 280.14, 281.30, 283.29, 283.30, 284.11, 286.5, 286.25, 286.27, 287.4, 287.11, 290.23, 291.32, 292.12, 292.14, 292.15, 292.25, 292.30, 293.1, 293.1, 293.15, 294.14, 295.16, 295.25, 295.27, 295.33, 296.8, 296.13, 296.14, 296.14, 296.15, 296.30, 297.1, 297.14, 297.25, 298.2, 298.2, 298.3, 298.6, 299.5, 299.12, 299.14, 299.15, 299.17, 300.1, 300.1, 300.3, 300.3, 300.5, 300.6, 300.7, 300.7, 301.6, 301.15, 302.2, 302.23, 303.27, 303.32, 304.6, 304.10, 304.10, 304.11, 304.14, 304.17, 304.18, 304.27, 305.9, 305.13, 305.14, 305.21, 305.26, 305.30, 306.29, 307.27, 310.21, 313.22, 313.23, 314.2, 316.9, 316.27, 316.30, 317.3, 317.9, 317.35, 318.36, 319.5, 321.22, 321.25, 322.5, 322.8, 322.16, 323.4, 323.32, 324.9, 325.15, 325.19, 325.22, 325.31, 325.36, 326.2, 326.11, 326.12, 326.16, 326.21, 326.29, 326.33, 327.5, 327.11, 327.28, 328.9, 329.32, 330.36, 331.11, 331.11, 331.12, 332.3, 337.17, 337.27, 337.31, 341.1, 342.8, 342.30, 343.2, 343.4, 343.8, 343.20, 343.20, 345.7, 345.8, 345.15, 346.19, 346.22, 346.30, 348.2, 348.12, 349.3, 351.18, 352.25, 356.10, 357.4, 357.27, 358.32, 359.22, 359.32, 359.32, 360.7, 360.7, 360.7, 360.8, 360.8, 360.23, 360.31, 360.31, 360.31, 361.6, 361.8, 362.36, 362.36, 362.36, 363.2, 363.2, 363.12, 364.12, 364.15, 365.15, 365.15, 365.21, 365.21, 365.21, 365.24, 365.25, 365.25, 365.26, 366.1, 366.1, 366.4, 366.5, 366.6, 366.8, 366.8, 366.12, 366.17, 366.18, 367.3, 367.10, 368.6, 369.4, 370.11, 370.12, 370.12, 370.17, 370.18, 371.28, 373.19, 373.32, 374.12, 374.22, 374.22, 374.25, 374.25, 374.29, 374.30, 374.36, 375.5, 375.7, 375.18, 375.19, 375.21, 375.26, 375.27, 375.33, 376.3, 376.13, 376.15, 376.17, 376.24, 376.26, 376.28, 377.9, 377.9, 377.12, 377.21, 378.3, 378.3, 378.22, 378.26, 378.31, 378.35, 379.21, 379.23, 379.23, 379.32, 380.6, 380.13, 380.32, 381.8, 383.10, 384.12, 387.6, 387.7, 387.15, 392.14, 392.34, 393.27, 393.28, 395.14, 395.30, 395.31, 396.10, 396.13, 398.17, 398.17, 399.11, 399.15, 399.19, 403.14, 403.19, 404.31, 405.11, 405.17, 405.23, 406.31, 407.9, 409.8, 409.10, 409.31, 410.20, 410.22, 410.28, 410.30, 410.30, 411.9, 411.9, 411.23, 411.25, 411.35, 411.36, 412.1, 412.9, 412.19, 412.20, 412.20, 412.21, 413.27, 414.7, 414.11, 414.17, 418.12, 418.13, 418.32, 419.8, 419.11, 419.16, 420.1, 421.16, 421.16, 422.10, 422.19, 422.23, 422.27, 423.12, 423.19, 423.27, 424.9, 424.16, 424.16, 424.17, 424.24, 424.31, 424.33, 425.1, 425.4, 425.4, 425.4, 425.7, 425.12, 425.15, 425.30, 425.36, 426.17, 427.24, 427.27, 427.28, 427.28, 427.35, 428.2, 428.4, 428.5, 428.7, 428.11, 428.14, 428.20, 428.23, 429.9, 430.33, 431.24, 431.29, 433.11, 433.14, 433.20, 433.33, 433.33, 433.34, 434.18, 434.26, 435.2, 435.5, 435.6, 435.20, 435.22, 435.26, 435.28, 436.5, 436.6, 436.18, 436.29, 436.30, 436.32, 436.36, 437.2, 437.9, 437.11, 437.12, 437.13, 437.15, 437.35, 438.2, 438.3, 438.6, 438.7, 438.8, 438.20, 438.25, 439.2, 439.3, 439.4, 439.4, 439.4, 439.5, 439.5, 439.6, 439.29, 439.30, 439.31, 439.32, 439.34, 440.4, 440.27, 440.34, 441.8, 441.8, 441.17, 441.30, 441.30, 441.32, 441.33, 442.19, 442.20, 442.21, 442.24, 442.28, 442.31, 442.32, 443.7, 443.18, 444.6, 444.14, 444.16, 444.16, 444.18, 444.23, 444.25, 444.26, 444.30, 444.30, 444.30, 444.30, 444.31, 444.33, 444.34, 444.36, 445.1, 445.3, 445.7, 445.11, 445.15, 445.15, 445.17, 445.18, 445.20, 445.21, 445.26, 445.35, 446.15, 447.5, 447.21, 447.21, 447.22, 447.35, 447.36, 448.2, 448.6, 448.6, 448.25, 450.23, 450.27, 450.29, 451.2, 451.2, 451.10, 451.18, 451.18, 451.20, 451.23, 451.27, 451.30, 451.35, 452.14, 452.19, 452.24, 452.32, 453.1, 453.2, 453.4, 453.5, 453.5, 453.7, 453.12, 453.23, 453.35, 454.27, 454.28, 454.34, 455.3, 455.11, 455.21, 456.1, 456.28, 457.5, 457.16, 457.17, 457.18, 457.31, 458.4, 458.8, 458.9, 458.11, 458.15, 458.19, 458.20, 458.20, 458.25, 458.27, 458.36, 459.2, 459.12, 459.12, 459.20, 459.21, 459.22, 459.29, 459.31, 460.1, 460.3, 460.5, 460.7, 460.7, 460.10, 460.15, 460.35, 461.1, 461.13, 462.12, 462.22, 462.23, 463.13, 463.31, 464.4, 464.4, 464.23, 464.31, 464.31, 464.33, 464.34, 464.34, 464.36, 464.36, 465.2, 465.3, 465.5, 465.8, 465.10, 465.11, 465.18, 465.25, 465.26, 465.29, 466.3, 466.7, 466.8, 466.10, 466.11, 466.11, 466.13, 466.17, 466.32, 467.7, 467.8, 467.10, 467.32, 468.3, 468.12, 468.15, 468.17, 469.27, 469.35, 471.35, 471.36, 472.8, 472.11, 472.13, 472.18, 472.21, 472.25, 473.6, 473.12, 473.15, 473.15, 474.13, 476.18, 476.20, 476.21, 476.30, 477.8, 477.8, 477.32, 478.1, 478.2, 478.2, 478.4, 478.26, 478.28, 478.29, 479.10, 479.20, 479.22, 479.24, 479.25, 479.26, 479.31, 479.32, 479.35, 480.3, 480.22, 480.22, 480.23, 480.25, 480.26, 480.27, 480.27, 481.17, 481.26, 482.10, 482.12, 482.14, 482.26, 483.12, 483.13, 483.16, 484.7, 484.8, 484.11, 484.13, 484.19, 484.20, 484.20, 484.22, 484.23, 484.24, 484.25, 484.29, 485.13, 485.25, 486.2, 486.16, 486.22, 486.29, 486.36, 486.36, 487.2, 487.12, 487.13, 487.20, 487.20, 487.22, 487.23, 487.23, 487.28, 487.30, 487.32, 487.33, 487.36, 488.1, 488.15, 488.16, 488.17, 488.28, 488.29, 488.32, 489.7, 489.28, 489.29, 489.33, 490.10, 490.11, 490.12, 490.13, 490.26, 490.27, 490.33, 490.34, 490.34, 491.1, 491.2, 491.12, 491.16, 491.28, 492.1, 493.29, 494.8, 494.28, 494.30, 494.35, 494.36, 495.31, 495.32, 495.36, 496.25, 496.26, 499.15, 499.23, 500.30, 501.8, 501.16, 502.1, 502.11, 503.8, 504.10, 504.12, 504.17, 504.18, 505.26, 506.11, 506.11, 506.19, 506.24, 506.27, 506.32, 507.1, 507.17, 507.21, 508.7, 508.7, 508.9, 508.35, 509.1, 509.5, 509.8, 509.11, 509.11, 509.13, 509.17, 509.21, 509.29, 510.2, 510.3, 511.3, 511.3, 511.15, 511.25, 512.1, 512.2, 512.7, 512.20, 512.31, 512.35, 513.12, 513.13, 513.14, 514.16, 514.20, 514.35, 515.1, 515.15, 515.16, 515.19, 515.19, 515.20, 515.21, 515.22, 515.26, 515.34, 517.24, 517.27, 517.31, 518.1, 518.3, 518.3, 518.27, 518.35, 519.20, 519.23, 519.26, 519.30, 520.22, 520.25, 520.28, 521.3, 521.11, 521.11, 521.15, 521.21, 521.28, 521.32, 521.33, 521.34, 522.5, 522.6, 522.10, 522.10, 522.11, 522.11, 522.14, 522.15, 522.19, 522.20, 522.20, 522.21, 522.25, 522.28, 522.29, 522.30, 522.35, 523.2, 523.7, 523.19, 525.10, 525.11, 525.12, 525.13, 525.29, 526.3, 526.4, 526.7, 527.4, 527.5, 527.10, 527.11, 527.15, 527.35, 527.35, 528.11, 528.11, 528.12, 528.21, 528.34, 528.36, 528.37, 530.17, 531.12, 532.6, 533.12, 533.24, 533.30, 534.10, 535.10, 535.15, 535.23, 535.31, 535.32, 537.2, 538.29, 538.30, 539.4, 539.9, 540.5, 540.6, 540.8, 540.9, 540.29, 540.35, 542.12, 542.13, 542.13, 542.14, 542.25, 542.26, 546.26, 546.27, 547.34, 547.34, 551.7, 551.7, 556.12, 557.11, 557.34, 558.8, 558.34, 559.33, 560.32, 561.5, 561.11, 561.29, 562.22, 562.23, 563.7, 563.8, 563.9, 563.14, 563.15, 563.16, 563.18, 563.21, 563.22, 563.22, 563.34, 563.34, 564.2, 564.4, 564.6, 564.12, 564.14, 564.19, 565.9, 565.10, 565.10, 565.11, 565.18, 566.30, 566.31, 566.33, 566.35, 567.5, 567.12, 567.13, 568.6, 569.6, 570.8, 570.12, 570.16, 570.24, 570.25, 570.26, 570.30, 570.34, 570.36, 571.1, 571.6, 571.11, 571.21, 571.22, 573.33, 574.26, 576.7, 576.8, 576.8, 576.30, 579.10, 579.11, 579.25, 582.19, 582.24, 582.24, 582.28, 584.11, 584.34, 584.34, 585.19, 585.31, 585.31, 585.36, 586.3, 586.3, 586.6, 586.7, 586.8, 586.10, 586.16, 588.2, 588.8, 588.17, 588.18, 588.19, 588.25, 588.26, 590.10, 590.11, 593.5, 593.18, 594.10, 595.19, 596.20, 597.1, 597.2, 597.22, 597.35, 597.36, 598.3, 598.17, 599.4, 599.19, 601.33, 601.35, 602.30, 603.2, 603.15, 603.16, 604.11, 606.17, 606.19, 606.32, 608.1, 608.5, 610.30, 611.32, 612.14, 612.18, 613.31, 613.32, 613.32, 613.33, 613.35, 614.9, 614.16, 615.8, 615.34, 616.31, 616.32, 616.35, 617.30, 619.25, 619.29, 619.31, 619.31, 619.32, 619.33, 620.1, 620.4, 620.6, 620.17, 620.23, 620.25, 620.26, 620.28, 620.33, 620.34, 621.4, 621.6, 621.7, 621.10, 621.14, 621.17, 621.18, 621.22, 621.26, 621.27, 621.28, 621.28, 622.1, 622.1, 622.2, 622.14, 622.15, 622.15, 622.16, 622.17, 622.17, 622.18, 622.19, 622.20, 622.24, 622.29, 622.33, 622.33, 622.36, 623.2, 623.4, 623.7, 623.14, 623.15, 623.15, 623.25, 624.13, 624.13, 624.17, 624.20, 624.22, 624.23, 624.23, 624.27, 624.29, 624.32, 624.35, 625.1, 625.4, 625.5, 625.6, 625.15, 625.18, 625.26, 625.27, 625.33, 626.2, 626.7, 626.27, 626.28, 626.30, 626.34, 627.2, 627.8, 627.22, 627.23, 628.1, 628.8
YOU'..........327.19
YOU'D..........24.17, 65.2, 65.3, 106.3, 152.1, 199.9, 204.1, 204.29, 250.25, 297.2, 304.12, 377.5, 381.15, 439.19, 451.26, 469.36, 471.22, 621.26, 626.21, 626.24, 626.30
YOU'LL..........27.3, 102.23, 147.8, 190.23, 196.5, 200.9, 215.6, 236.1, 236.11, 236.11, 248.27, 295.22, 297.16, 300.6, 332.11, 334.21, 373.32, 374.4, 374.23, 375.10, 375.16, 376.4, 376.29, 377.17, 379.1, 379.2, 379.3, 379.25, 433.36, 434.30, 435.21, 436.26, 438.13, 442.31, 444.32, 445.6, 445.13, 446.32, 453.24, 456.11, 457.18, 458.14, 459.7, 460.34, 464.18, 466.12, 468.18, 472.12, 472.16, 478.35, 487.31, 489.24, 622.9, 623.20, 625.3, 625.10, 625.16, 625.22, 625.33, 625.34
YOU'R..........455.7
YOU'RE..........5.10, 5.11, 5.11, 5.12, 12.17, 24.28, 39.11, 58.16, 62.32, 65.17, 71.22, 81.10, 96.18, 96.18, 122.17, 143.34, 145.8, 146.36, 171.27, 171.28, 194.11, 198.1, 202.34, 202.35, 205.14, 205.20, 206.22, 208.4, 212.28, 212.29, 214.13, 239.8, 247.12, 248.5, 248.29, 248.36, 252.28, 269.9, 271.15, 272.12, 287.3, 293.19, 299.13, 300.4, 305.11, 305.16, 305.18, 325.22, 326.29, 327.18, 334.22, 335.35, 361.24, 373.36, 374.22, 376.14, 378.30, 379.9, 383.9, 383.10, 399.27, 408.36, 424.12, 441.19, 443.18, 445.33, 458.34, 460.34, 464.19, 468.14, 482.29, 503.17, 507.22, 511.1, 519.20, 526.17, 555.14, 565.33, 578.11, 594.36, 613.24, 620.3, 623.29, 623.35, 624.11, 625.3, 626.3, 626.35, 626.35, 627.1, 627.2, 627.22, 627.24
YOU'S..........316.33, 344.31
YOU'VE..........129.11, 212.27, 234.25, 250.13, 275.6, 294.13, 297.5, 373.36, 419.13, 433.31, 436.35, 441.10, 453.25, 464.25, 465.1, 512.30, 519.2, 521.29, 528.29, 528.30, 532.4, 594.35, 625.18
YOU,AMID..........191.9
YOU,IF..........444.23
YOU,SO..........444.23
YOU,SWEET..........145.17
YOU,YAGGY..........302.8
YOU-KNOW-WHAT-I'VE-COME-ABOUT-I-SAW-YOUR-ACT..........255.25
YOUD..........258.3, 360.24
YOUDLED..........236.21
YOUDLY..........419.3
YOUGANDER..........428.10
YOUGENDTOUGEND..........247.7
YOUGHAL..........582.26
YOUGHTA..........568.33
YOUHOU..........585.4
YOULASSES..........130.3
YOULK..........613.11
YOULLDIED..........308.17
YOULLOW..........427.18
YOUMAN..........36.6
YOUNG..........6.29, 12.2, 12.3, 14.32, 42.29, 56.17, 64.16, 82.20, 92.21, 112.32, 126.23, 130.30, 134.24, 161.29, 166.4, 167.32, 169.20, 173.5, 182.22, 183.25, 191.16, 202.27, 232.28, 237.11, 242.16, 242.18, 251.12, 279.31, 288.16, 292.10, 307.6, 352.22, 366.7, 371.7, 383.11, 398.22, 405.13, 430.31, 447.11, 454.29, 458.3, 462.8, 472.36, 472.36, 482.17, 491.8, 528.23, 529.5, 529.8, 542.27, 542.27, 542.27, 546.5, 587.20, 596.25, 607.15, 619.14, 621.15
YOUNGDAMMERS..........572.2
YOUNGEND..........533.26
YOUNGER..........82.11, 102.1, 255.18, 609.11
YOUNGER'S..........627.6
YOUNGERS..........24.12
YOUNGEST..........166.1, 472.36, 609.12
YOUNGFREE..........318.10
YOUNGFRIES..........572.4
YOUNGHEADED..........136.25
YOUNGING..........336.26
YOUNGLING..........237.29
YOUNGLY..........224.22
YOUNGS..........242.16
YOUNGSTERS..........362.32, 529.36
YOUNGSTEYS..........538.25
YOUNGTHINGS..........373.27
YOUNKER..........162.33
YOUNKERS..........134.22, 431.35
YOUPOORAPPS..........595.20
YOUR..........4.29, 8.9, 8.14, 10.22, 16.23, 16.30, 16.30, 17.15, 18.9, 20.21, 20.26, 24.16, 24.18, 24.21, 24.27, 24.29, 24.30, 24.30, 24.31, 24.36, 25.7, 25.9, 25.16, 25.35, 25.36, 26.1, 26.5, 26.8, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13, 26.14, 26.16, 27.21, 27.22, 27.23, 27.33, 27.34, 27.36, 28.1, 28.13, 29.10, 32.5, 37.36, 45.22, 45.22, 52.6, 53.11, 53.12, 53.13, 53.23, 53.32, 53.33, 54.6, 54.10, 54.21, 57.23, 58.12, 59.31, 61.19, 61.20, 61.23, 61.26, 62.8, 64.26, 64.32, 65.3, 65.4, 65.21, 67.2, 69.9, 71.17, 80.30, 80.30, 80.33, 81.11, 83.26, 85.2, 85.8, 90.20, 93.17, 93.19, 93.20, 93.20, 95.25, 101.7, 104.12, 105.15, 111.36, 115.4, 115.4, 115.5, 115.6, 116.24, 117.31, 118.6, 120.1, 120.34, 123.29, 124.36, 129.18,130.35, 133.2, 134.27, 134.28, 138.17, 139.15, 139.15, 140.14, 140.17, 140.24, 140.26, 140.26, 140.33, 141.4, 141.33, 142.1, 143.34, 144.23, 145.2, 145.13, 145.35, 146.1, 146.26, 146.30, 147.29, 147.29, 148.6, 148.18, 149.25, 150.3, 152.4, 152.10, 152.10, 152.11, 152.11, 152.13, 152.14, 154.10, 154.24, 154.36, 159.20, 159.21, 161.2, 161.10, 161.34, 163.2, 167.8, 167.18, 167.21, 167.32, 170.33, 171.3, 173.3, 173.4, 174.11, 174.15, 174.16, 175.34, 176.2, 176.5, 176.11, 181.25, 183.5, 183.5, 187.33, 187.34, 187.35, 188.1, 188.3, 188.16, 188.17, 188.25, 188.29, 188.31, 188.31, 188.35, 188.35, 189.1, 189.3, 189.4, 189.7, 189.8, 189.18, 189.30, 189.31, 189.32, 189.33, 190.2, 190.7, 190.8, 190.8, 190.12, 190.19, 190.21, 190.22, 190.28, 190.28, 190.34, 190.36, 191.30, 191.30, 191.30, 191.31, 192.5, 192.10, 192.15, 192.16, 192.17, 192.18, 192.19, 192.22, 192.26, 192.28, 192.34, 193.2, 193.3, 193.5, 193.7, 193.13, 193.16, 194.18, 196.8, 196.8, 196.16, 198.1, 198.2, 198.18, 201.3, 204.32,205.10, 206.2, 206.3, 206.22, 206.23, 206.24, 206.25, 206.26, 207.31, 207.36, 209.16, 212.24, 212.27, 213.9, 213.22, 214.10, 214.16, 214.17, 214.17, 214.19, 214.20, 214.21, 214.22, 214.28, 214.29, 214.32, 215.5, 215.8, 215.8, 225.29, 232.17, 233.5, 233.6, 233.8, 233.35, 234.30, 237.15, 237.16, 237.18, 237.20, 237.23, 237.25, 237.27, 237.28, 239.5, 239.6, 239.7, 239.8, 239.9, 245.16, 245.29, 245.30, 245.32, 248.4, 248.8, 248.8, 248.9, 248.9, 248.13, 248.15, 249.17, 250.20, 250.20, 250.21, 250.21, 250.22, 251.2, 251.26, 252.7, 254.5, 255.16, 256.1, 256.12, 256.13, 256.31, 257.14, 257.20, 257.24, 258.16, 262.1, 268.25, 268.26, 269.2, 269.9, 269.10, 269.25, 270.23, 270.24, 271.10, 271.11, 271.12, 271.15, 272.3, 272.18, 272.19, 272.22, 273.8, 273.8, 273.24, 278.23, 279.7, 280.35, 283.2, 287.5, 287.11, 287.13, 290.25, 291.32, 292.8, 292.19, 292.22, 292.23, 293.1, 294.1, 294.17, 296.8, 296.9, 296.10, 296.31, 297.5, 297.16, 297.23, 298.5, 298.7, 299.4, 299.16, 300.17, 302.7, 302.11,302.12, 302.20, 303.5, 304.30, 305.9, 305.16, 305.22, 305.24, 305.25, 305.27, 306.21, 309.7, 311.16, 313.24, 316.24, 316.27, 317.30, 318.36, 319.21, 321.29, 325.15, 325.33, 325.34, 325.35, 326.2, 326.4, 326.16, 326.19, 326.28, 326.30, 326.30, 327.5, 327.19, 328.1, 328.5, 328.9, 330.23, 331.12, 331.20, 333.12, 333.13, 333.31, 334.21, 337.25, 337.28, 340.33, 341.2, 341.28, 342.3, 344.7, 345.7, 345.32, 346.13, 346.18, 346.19, 348.34, 349.3, 349.26, 351.34, 356.9, 360.6, 360.9, 361.8, 364.16, 366.9,366.9, 366.9, 366.13, 370.19, 370.20, 373.32, 374.1, 374.1, 374.17, 374.29, 374.33, 375.15, 375.19, 375.27, 376.15, 376.25, 376.27, 377.8, 377.8, 377.9, 377.18, 378.1, 378.18, 378.23, 379.24, 379.25, 379.30, 391.28, 396.10, 399.11, 399.17, 399.26, 405.25, 408.30, 408.33, 409.14, 411.19, 411.28, 412.15, 412.17, 413.27, 413.31, 418.17, 418.20, 418.21, 418.32, 418.35, 419.2, 419.5, 419.5, 419.6, 419.7, 419.7, 419.12, 419.12, 419.17, 419.18, 419.28, 419.30, 421.13, 421.19, 421.23, 422.10, 422.20, 422.20, 422.21, 424.11, 424.12, 425.7, 425.12, 425.30, 427.24, 427.36, 428.5, 428.6, 428.9, 428.12, 428.13, 428.13, 428.15, 428.17, 428.21, 428.23, 428.26, 428.27, 431.28, 432.28, 432.28, 433.10, 433.12, 433.13, 433.14, 433.15, 433.24, 433.25, 433.25, 433.26, 433.28, 433.31, 433.32, 433.35, 434.19, 434.24, 434.26, 434.28, 434.31, 434.33, 435.5, 435.18, 435.18, 435.19, 435.19, 435.21, 435.26, 436.3, 436.3, 436.22, 436.31, 436.32, 436.33, 436.34, 437.1, 437.7, 437.7, 437.8, 437.10, 437.10, 437.12, 437.14, 437.17, 437.25, 437.27, 437.33, 437.34, 438.4, 438.4, 438.5, 438.9, 439.2, 439.3, 439.30, 439.36, 440.1, 440.7, 440.19, 440.23, 440.28, 440.29, 440.31, 440.31, 441.2, 441.34, 442.26, 442.33, 443.6, 443.9, 443.18, 444.20, 444.22, 444.24, 444.26, 444.27, 444.28, 444.31, 444.34, 445.4, 445.5, 445.5, 445.6, 445.7, 445.8, 445.9, 445.10, 445.11, 445.13, 445.16, 445.17, 445.19, 445.23, 445.34, 446.5, 446.7, 446.10, 446.32, 447.6, 447.7, 447.31, 447.34, 448.4, 451.3, 453.9, 453.9, 453.11, 453.11, 453.13, 453.14, 453.21, 453.25, 453.36, 455.3, 455.21, 455.21, 455.36, 456.1, 456.4, 456.34, 457.17, 458.5, 458.11, 458.14, 458.19, 458.20, 458.34, 459.15, 459.33, 460.10, 460.19, 460.28, 461.1, 461.25, 462.7, 462.14, 462.17, 464.23, 464.25, 464.34, 465.2, 465.7, 465.12, 465.35, 466.9, 466.18, 466.22, 466.26, 467.3, 467.5, 468.11, 468.13, 468.13, 469.36, 472.4, 472.5, 472.5, 472.6, 472.6, 472.17, 472.17, 472.18, 472.25, 473.12, 473.14, 473.14, 473.21, 474.14, 478.1, 478.2, 478.9, 478.25, 478.28, 479.17, 480.22, 480.29, 481.10, 481.17, 481.27, 481.33, 482.10, 482.11, 482.14, 482.15, 482.26, 482.27, 482.28, 483.12, 483.13, 483.22, 484.11, 484.16, 485.9, 485.9, 485.17, 485.27, 486.1, 486.6, 486.8, 486.15, 486.22, 486.28, 486.28, 486.34, 487.1, 487.3, 487.4, 487.5, 487.6, 487.27, 489.26, 489.29, 490.14, 490.17, 490.28, 490.33, 494.1, 494.7, 494.35, 495.33, 495.36, 495.36, 497.2, 498.6, 499.17, 499.20, 499.21, 501.2, 501.17, 502.23, 504.3, 504.8, 504.16, 504.20, 504.20, 506.30, 506.30, 507.30, 509.9, 509.26, 510.3, 510.4, 513.3, 515.16, 515.20, 515.32, 515.33, 517.8, 517.25, 517.35, 519.4, 519.8, 519.17, 519.19, 519.24, 521.8, 521.11, 521.17, 522.3, 522.15, 522.17, 522.20, 522.35, 523.22, 525.3, 525.6, 525.7, 525.11, 525.19, 526.7, 526.16, 526.18, 527.10, 527.12, 528.18, 528.20, 528.27, 528.27, 528.31, 528.35, 530.31, 531.11, 532.2, 533.29, 534.32, 535.24, 540.17, 540.36, 540.36, 541.2, 546.25, 546.27, 547.34, 547.35, 551.14, 560.16, 561.10, 562.18, 562.36, 563.14, 565.29, 565.36, 566.5, 568.25, 570.36, 571.19, 572.6, 578.35, 579.11, 579.11, 579.13, 579.18, 579.21, 579.22, 582.34, 584.7, 584.7, 584.36, 585.9, 585.26, 585.30, 585.30, 585.32, 585.34, 586.7, 586.17, 586.17, 594.35, 595.9, 595.21, 596.20, 598.3, 598.19, 598.23, 601.32, 603.5, 606.15, 606.17, 607.18, 607.18, 607.35, 608.7, 610.32, 613.34, 614.1, 617.5, 618.12, 619.10, 619.26, 619.29, 619.30, 619.34, 619.35, 619.35, 619.36, 619.36, 620.2, 620.27, 620.35, 621.4, 621.6, 621.20, 621.23, 621.24, 621.25, 621.28, 622.3, 622.19, 622.30, 622.30, 622.31, 622.32, 623.7, 623.9, 623.18, 624.12, 624.16, 624.31, 624.32, 624.33, 625.2, 625.3, 625.11, 625.16, 625.22, 626.22, 627.6, 627.33, 628.4
YOURE..........434.32
YOURISHMAN..........463.26
YOURLL..........456.25
YOURN..........538.1
YOURS..........54.3, 64.35, 66.16, 113.17, 146.30, 156.22, 173.7, 190.27, 191.12, 239.11, 239.14, 321.22, 327.13, 395.20, 454.6, 460.2, 481.14, 485.4, 515.22, 515.28, 522.2, 522.33, 594.15, 621.36, 623.33, 624.3
YOURSELF..........24.18, 96.18, 145.9, 154.10, 187.36, 188.2, 188.18, 190.15, 192.31, 238.35, 286.6, 312.10, 322.9, 350.19, 356.10, 379.19, 380.13, 396.5, 397.8, 405.25, 411.36, 418.35, 425.6, 437.28, 439.27, 444.20, 445.21, 448.1, 457.15, 464.23, 465.1, 465.9, 480.23, 480.28, 485.8, 496.25, 505.26, 506.29, 515.19, 518.18, 522.31, 525.2, 565.1
YOURSELL..........300.5
YOURSELVES..........98.36, 370.17, 465.33
YOURSHELVES..........425.5
YOUS..........11.35, 37.29, 93.5, 408.14, 453.3, 462.1, 484.2, 499.16, 521.4, 535.3, 535.24, 541.14, 593.9, 613.34
YOUSH..........174.13
YOUSSILVES..........337.25
YOUSTEAD..........10.19
YOUTH..........6.23, 31.5, 78.34, 92.16, 144.29, 191.19, 224.28, 253.6, 338.11, 371.18, 410.29, 432.17, 621.30
YOUTHEL..........314.32
YOUTHFOOD..........231.6
YOUTHFUL..........134.23, 375.6, 532.20
YOUTHLIT'S..........270.23
YOUTHRIB..........318.25
YOUTHS..........20.30
YOUTOU..........585.4
YOUWASIT..........142.5
YOUYOU..........588.24
YOUYOUTH..........194.4
YOW..........156.19
YOWLING..........192.9
YOXEN..........18.32
YR..........334.19, 497.23
YRAN..........493.13
YRELAND..........605.4
YRISH..........605.5
YS..........393.30, 527.1, 570.12
YSAMASY..........493.7
YSAT..........598.28
YSEEN..........299.19
YSENDT..........332.29
YSHGAFIENA..........605.19
YSHGAFIUNA..........605.20
YSIT..........75.11
YSLAND..........605.4
YSLANDING..........605.20
YSLE..........605.17
YSLET..........605.20
YSLETSHORE..........605.28
YSNOD..........325.14
YSOLD..........113.19